Vedtægter for Peder Syv Aftenskole

Vedtægter for Peder Syv Aftenskole

1. Navn og hjemsted
1.1   Foreningens navn er Peder Syv Aftenskole
1.2   Foreningens hjemsted er i Viby-området hjemhørende i Roskilde Kommune.
1.3   Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund.

2. Formål
2.1   Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for lokalt medborgerskab og demokrati i Vibyområdet. Derudover vil foreningen også kunne udbyde ordblindeundervisning, særligt tilrettelagt undervisning for voksne, talblindeundervisning, daghøjskole m.v.
2.2   Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

3. Medlemmer
3.1   Som medlemmer kan optages enhver person over 18 år, der kan gå ind for foreningens formål.
Medlemsskab kræver bopæl i den sydlige del af Roskilde Kommune.
3.2   Generalforsamlingen fastsætter kontingentet.
3.3   Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ind- og udmeldelse.

4. Generalforsamlingen
4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden midten af marts måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne og ved opslag/annoncering.

4.3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er ethvert medlem, der senest en uge inden generalforsamlingens afholdelse er behørigt indmeldt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4. Ethvert af foreningens medlemmer er valgbar ved valg til bestyrelse, medmindre de pga. inhabilitet i henhold til Folkeoplysningslovens regler ikke er valgbare.

4.5 Som revisor kan kun vælges personer, der er økonomisk uafhængig af aftenskolens virksomhed, og som ikke er i samme husstand som skoleleder eller bestyrelsesmedlemmer.

4.6 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning
 5. Godkendelse af revideret regnskab
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Fremtidig virksomhed inkl. budget
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 10. Valg af suppleanter
 11. Valg af revisor og revisorsuppleant
 12. Eventuelt

4.7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

4.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Dog undtaget §4 stk. 9 og §12 stk.1.

4.9 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være udsendt sammen med dagsordenen.

4.10 Afstemning kan foregå ved håndsoprækning med mindre mindst 1 medlem ønsker skriftlig afstemning. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater til samme post.

5. Ekstraordinær generalforsamling
5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftligt begrundet anmodning om det over for formanden. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2 Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

6. Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen
6.1 Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af september måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved brev til deltagerne og opslag/annoncering.

6.2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager - uanset om denne er medlem af foreningen eller ikke - for hvem der er betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson.

6.3 Der vælges én repræsentant og én suppleant.

6.4 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddelbart efter det følgende års valgmøde.

6.5 Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deltagerrepræsentationen i bestyrelsen.

7. Bestyrelsen
7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af seks medlemmer, heraf én repræsentant for deltagerne jf. §6.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der i ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, og i lige år 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælger formand ved konstitueringsmødet efter generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Der vælges en første og en anden suppleant hvert år. Suppleanterne kan indbydes til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

7.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

7.3 Senest fjorten dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand og næstformand.

7.4 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver

7.5 Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

7.6 Formanden - og i dennes fravær næstformanden - indkalder og har ansvar for ledelsen af bestyrelsens møder. Mødet afholdes, når formanden skønner det nødvendigt, når mindst tre medlemmer af bestyrelsen fremsætter begæring herom, eller når aftenskolelederen fremsætter begæring herom over for formanden. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Bestyrelsesmødet afholdes inden to uger efter modtagelsen af anmodningen.

7.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7.8 Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.


7.9 Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i henhold til gældende regler. Skolelederen kan være ansat eller frivillig.
Skolelederen deltager i bestyrelsesmøderne som sekretær.

8. Daglig ledelse
8.1 Skolelederen varetager den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

8.2 Bestyrelsen kan med ansvar over for generalforsamlingen indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger eller institutioner i forbindelse med f.eks. lederansættelse, sekretariatsbistand, markedsføring og økonomiforvaltning.

9. Økonomi, regnskab og revision
9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, dog er første regnskabsår fra stiftende generalforsamling til ultimo 2022.

9.2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.3 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

10. Tegningsregler og hæftelse
10.1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

10.2 For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller anden tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.

11. Eksklusion
11.1 Et medlem kan ekskluderes af foreningen, hvis man ikke har opfyldt kontingentforpligtelsen.

11.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når medlemmet efter bestyrelsens begrundede vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens interesser. Medlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen, og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter en beslutning på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan tage stilling til medlemmets eventuelle svar. Eksklusionen sker med ansvar over for generalforsamlingen, hvorfor en redegørelse for denne skal fremgå af beretningen. Det ekskluderede medlem har mulighed for at anke eksklusionen på førstkommende ordinære generalforsamling. Punktet sættes på dagsordenen efter reglerne i § 4 stk. 7. Generalforsamlingens beslutning er gældende og kan ikke ankes.

12. Opløsning
12.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

12.2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver Dansk Oplysnings Forbund eller et andet almennyttigt, folkeoplysende formål efter generalforsamlingens beslutning.

12.3 Ved planer om opløsning skal dagsorden herom også tilgå Dansk Oplysnings Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.

13. Vedtægtsdatering og underskrift
Vedtaget på foreningens generalforsamling d. 11. oktober, 2021
Dirigent, Mads Præstegaard